loader
Audyt czystości jest niezależną oceną wykonywania usługi porządkowo-czystościowej.
19 LAT DOŚWIADCZENIA
 • slidebg3

  Audyt

  Czystości

  JEST NIEZALEŻNĄ OCENĄ WYKONYWANIA
  USŁUGI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWEJ.

  optymalizacja kosztów

  usprawnienie procesów

  kontrola jakości

 • slidebg3
  SZKOLENIA

  przekazujemy wiedzę oraz umiejętności
  dostosowane do danej grupy szkoleniowej

 • slidebg2

  INSOURCING SPRZĄTANIA

  TO NOWY, PRZECIWNY DO OUTSOURCINGU, SPOSÓB RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA.
AUDYTCZYSTOŚCI.PL

Audyt czystości jest niezależną oceną wykonywania usługi porządkowo-czystościowej. Polega na badaniu procesów składowych sprzątania, wskazaniu koniecznych zmian oraz sposobów ich wprowadzenia. Jest to optymalne rozwiązanie dające możliwość zapewnienia wysokiej jakości wykonywanej usługi przy jednoczesnym zachowaniu założeń budżetowych.

W ramach audytu czystości zapewniamy:
- badanie organizacji pracy pod kątem efektywności zastosowanych rozwiązań;
- weryfikację prawidłowości doboru oraz zużycia środków chemicznych;
- badanie poprawności zużycia materiałów eksploatacyjnych;
- weryfikację jakości wykonywanej usługi;
- weryfikację i ocenę poziomu wiedzy pracowników liniowych;
- raport w zakresie propozycji wdrożenia działań naprawczych i korygujących w tym wskazanie obszarów gdzie możliwa jest optymalizacja ponoszonych kosztów.

Korzyści z przeprowadzonego audytu czystości:
- udoskonalanie jakości wykonywanej usługi;
- optymalizacja ponoszonych kosztów;
- niezależna i obiektywna ocena dotychczasowego sposobu wykonywania usługi;
- korzystanie z wiedzy specjalistów w danej dziedzinie lub wybranym zakresie, co eliminuje konieczność ponoszenia kosztów zatrudnienia dodatkowych pracowników na etacie;
- możliwość wykorzystania uzyskanej opinii w ramach audytu w kontaktach z odbiorcą usługi porządkowo-czystościowej;
- oszczędności wynikające z unikania kar finansowych nakładanych przez odbiorcę usługi;
- wzmacnianie wizerunku Klienta, jako solidnego partnera;
- gwarancja zachowania poufności uzyskanych informacji;
- autorskie i praktyczne rozwiązania będące wynikiem wieloletniego doświadczenia tworzenia procedur dla czołowych dostawców usług porządkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zaprezentowanych powyżej rozwiązań zostaną omówione indywidualnie podczas spotkania umożliwiającego określenie zakresu potrzeb Klienta oraz specyfiki jego działalności.Szkolenia

Kapitał ludzki stanowi najważniejszy element przy wykonywaniu prac porządkowo-czystościowych. Właściwe dobrany, przeszkolony oraz zmotywowany personel stanowi klucz do realizacji ww. usługi na najwyższym poziomie. Racjonalnie prowadzona polityka szkoleniowa daje możliwość kształtowania świadomej kadry, która zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z braku wiedzy oraz umiejętności wymaganych na danym stanowisku. Dbałość o dokształcanie pracowników wpływa bowiem bezpośrednio na profesjonalność wykonywanych prac porządkowo-czystościowych.

W oparciu o swoje całościowe i wieloaspektowe doświadczenie w branży usług porządkowo-czystościowych oferujemy kompleksowe szkolenia w połączeniu z instruktażem praktycznym. Zajęcia dedykowane są dla osób:
- poszukujących pracy w branży usług porządkowo-czystościowych w tym w sektorze szpitalnictwa;
- wykonujących prace porządkowo-czystościowe;
- odpowiedzialnych za organizację oraz nadzór nad wykonywaniem prac porządkowo czystościowych;
- zainteresowanych ww. tematyką.

W ramach przeprowadzanych szkoleń przekazujemy wiedzę oraz umiejętności dostosowane do rodzaju oraz potrzeb danej grupy szkoleniowej. Obejmują one swoim zakresem następujące obszary:
- przygotowania oraz wprowadzenia pracownika liniowego do pracy;
- doboru oraz zasad stosowania środków chemicznych, dezynfekcyjnych;
- doboru oraz obsługi sprzętu oraz urządzeń czyszczących;
- metod i technik sprzątania w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni;
- częstotliwości wykonywania poszczególnych czynności;
- racjonalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych;
- efektywnej organizacji pracy służb porządkowo-czystościowych;
- wpływu wykonywania usługi sprzątania na środowisko naturalne.

INSOURCING

Insourcing sprzątania to nowy, przeciwny do outsourcingu, sposób restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Polega na przekazaniu usługi sprzątania, realizowanej przez zewnętrznych usługodawców do wewnętrznej, wyodrębnionej komórki organizacyjnej Klienta.

Insourcing sprzątania stanowi antidotum na ujemne strony wydzielenia usługi podmiotom zewnętrznym, wśród których wymienić można:
- obniżenie jakości świadczonej usługi;
- wzrost kosztów sprzątania;
- ograniczony wpływ Klienta na dobór, kwalifikacje oraz efektywność personelu odpowiedzialnego za sprzątanie;
- wysoką rotację kadry sprzątającej;
- możliwość poniesienia strat wynikających z niesolidności Usługodawcy.

Wprowadzenie insourcingu sprzątania, ze względu na złożoność i kosztowność procesu, wymaga przeprowadzania analizy opłacalności podejmowanych działań. Nasi specjaliści:
- policzą koszty wprowadzenia oraz funkcjonowania insourcingu;
- przygotują organizację pracy dla personelu sprzątającego;
- wskażą optymalne rozwiązania w doborze środków chemicznych, materiałów higienicznych oraz sprzętu i narzędzi;
- zaproponują rozwiązania monitorujące jakość świadczonej usługi.

Przetargi

Opisanie w sposób całościowy oraz zrozumiały dla szerokiego kręgu odbiorców, pożądanych rozwiązań w zakresie organizacji usługi porządkowo-czystościowej, wymaga szerokiej wiedzy w tym zakresie. Brak sprecyzowanych i jasno określonych wszystkich potrzeb może prowadzić do wielu nieporozumień pomiędzy Wykonawcą a Odbiorcą tejże usługi, a w skrajnych przypadkach do ponoszenia przez strony dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów. Aby zapobiec konfliktom w trakcie współpracy, niezbędne jest skorzystanie z wiedzy osób mających gruntowną znajomość i doświadczenie przy projektowaniu oraz realizacji usług porządkowo-czystościowych.


Oferujemy kompleksowe wsparcie przy przygotowaniu wymagań do SIWZ w postępowaniach przetargowych oraz zapytaniach rynkowych
w zakresie określenia:

- przedmiotu zamówienia uwzględniającego wymagania wynikające ze specyfiki sprzątanego obiektu;
- organizacji pracy personelu sprzątającego (wskazanie minimalnego zatrudnienia z rozbiciem na poszczególne stanowiska pracy, zakres zadań i ich częstość wykonania, godziny świadczenia usługi);
- wymagań dotyczących kwalifikacji personelu sprzątającego oraz kadry nadzorującej wykonanie usług porządkowo-czystościowych;
- wytycznych co do rodzaju oraz minimalnej ilości sprzętu, urządzeń czyszczących, środków chemicznych, dezynfekcyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych przy uwzględnieniu specyfiki sprzątanego obiektu;
- wymagań formalnych zabezpieczających interes prawny Zlecającego wykonanie usługi porządkowo-czystościowej.